Kişisel Verilerin Korunması

SU ÜSTÜNDE HİZMETLERİNE İLİŞKİN 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


[***] adresinde mukim [***] kişi (“SU ÜSTÜNDE”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla;


Ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesine girip çıktığımda tutulan log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz;  


 • Sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, 
 • Memnuniyetinizi artırmak, 
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek, 
 • Ürünlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek 
 • Sizlere sözleşme konusu hizmetin sunulması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, 
 • SU ÜSTÜNDE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, 
 • SU ÜSTÜNDE’nin ve SU ÜSTÜNDE ile iş ve iş birliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
 • SU ÜSTÜNDE’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, 
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması, 
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi 
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; SU ÜSTÜNDE tarafından sağlanan hizmet ve SU ÜSTÜNDE’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, SU ÜSTÜNDE birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda tarafınıza ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, yabancı kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesine girip çıkıldığında tutulan log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca rızanız dâhilinde işlenmekte ve 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, SU ÜSTÜNDE yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlara, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere aktarılmaktadır. Dilediğiniz zaman SU ÜSTÜNDE’ye başvurarak kişisel verilerinizin;


 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak SU ÜSTÜNDE’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için SU ÜSTÜNDE’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Başvurularınızı; 

1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “[*]” adresine iletilmesi,

2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca SU ÜSTÜNDE’ye daha önce bildirilen ve SU ÜSTÜNDE’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [*] adresine iletilmesi yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular SU ÜSTÜNDE tarafından reddedilecektir.


SU ÜSTÜNDE’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.


Çok Beğenilen Ürünler
Satış adetlerine göre en çok satan ürünlerimiz burada
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
236,00 TRY
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
5310,00 TRY
Savarona Yat Maketi
Savarona Yat Maketi
17700,00 TRY
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
118,00 TRY
TCG Anadolu Maketi
TCG Anadolu Maketi
708,00 TRY
TCG Alemdar Maketi
TCG Alemdar Maketi
708,00 TRY
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
1180,00 TRY
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
118,00 TRY
Balık Çerezlik Seramik
Balık Çerezlik Seramik
88,50 TRY
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
590,00 TRY
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
590,00 TRY
Dümen Görünümlü Masa Saati
Dümen Görünümlü Masa Saati
59,00 TRY
Güvenli Kredi Kartı İle Ödeme