Kişisel Verilerin Korunması

İLETİŞİM FORMLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Adnan Menderes Mah. Enver Paşa Blv. B No:29 İç Kapı No:9 Efeler / Aydın adresinde mukim EREN BUDAKLI – SU ÜSTÜNDE (“SU ÜSTÜNDE”) olarak, işbu İletişim Formu ’nda paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

Sizleri bilgilendirmek, şirketimiz ve markalarımızın haberlerini iletmek, kampanya ve indirimlerden haberdar etmek, kazandığınız veya kazanabileceğiniz avantajlardan bahsetmek, alışveriş ve siparişinizden kaynaklı bilgilendirme, olası çıkacak problemlerden gerekli duyuruyu ve iletişimi sağlamak, basılı, yazılı ve görsel reklam ve pazarlama aktivitelerini size ulaştırmak, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibinin yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik ve kargo faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, pazarlama ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet kalitesini artırmak, pazarlama ve satış sonrası süreçlerde sizlerle iletişime geçmek için kişisel veriler işlenecektir.

Her türlü pazarlama, kampanya, tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarını yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un 8/1 fıkrası uyarınca SU ÜSTÜNDE ‘nin hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere, iş birliği içinde olduğu kurumlara ve kanunlarda yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınıza ilişkin başvurularınızı SU ÜSTÜNDE ‘ye iletebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin başvurularınızı,

Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Adnan Menderes Mah. Enver Paşa Blv. B No:29 İç Kapı No:9 Efeler / Aydın” adresine iletilmesi,

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca SU ÜSTÜNDE ‘ye daha önce bildirilen ve SU ÜSTÜNDE ‘nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@suustunde.com e-posta adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

SU ÜSTÜNDE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde SU ÜSTÜNDE tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

SU ÜSTÜNDE