Gizlilik Sözleşmesi

SU ÜSTÜNDE HİZMETLERİNE İLİŞKİN 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu [*] Hizmetlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası (“Politika”);

 • (“SU ÜSTÜNDE”)’nin internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
 • Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
 • SU ÜSTÜNDE’nin bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 • Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
 • SU ÜSTÜNDE’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, 
 • Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi içermektedir.

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

SU ÜSTÜNDE herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

SU ÜSTÜNDE olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, SU ÜSTÜNDE ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz SU ÜSTÜNDE Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından web siteleri ve bunların mobil uygulamalarında genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. İzninize istinaden üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda her türlü hukuki tedbir alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden SU ÜSTÜNDE Spor Malzemeleri ve Hizmetleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi sorumlu değildir.


Sayfanın SSL ile şifrelenip şifrelenmediğini nasıl anlarsınız?

Bir internet sitesinde gezerken internet tarayıcınız http adı verilen bir protokol kullanmaktadır. Bu nedenle internet sitesinin adres satırının başında iletişimin bu protokol üzerinden yürütüleceğini belirten http:// şeklinde başlayan ibareyi görürsünüz. SSL ile şifrelenmiş bir sayfaya geçtiğinizde bu protokol yerine HTTPS protokolü kullanıldığından adres satırının https:// şeklinde başladığını görebilirsiniz.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, SU ÜSTÜNDE tarafından sağlanan hizmet ve SU ÜSTÜNDE’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, SU ÜSTÜNDE internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. SU ÜSTÜNDE’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, SU ÜSTÜNDE hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, SU ÜSTÜNDE internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, SU ÜSTÜNDE’nin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Kapsam ve Rıza

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, kendisine atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, SU ÜSTÜNDE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, deneyimleriniz göz önünde bulundurularak ilgilenebileceğiniz kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, memnuniyetinizi artırmak, SU ÜSTÜNDE sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi, web sitesinden satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneriler sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek tarafınızla akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek sizlere hizmet ve Katma Değer sunulması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, SU ÜSTÜNDE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SU ÜSTÜNDE sistemi dahilinde yer alan halihazır Üye´ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi, SU ÜSTÜNDE’nin ve SU ÜSTÜNDE ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, SU ÜSTÜNDE’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, hizmetlerimiz ile ilgili şikayetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz. 

2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler" terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek tarafınıza ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, yabancı kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesine girip çıkıldığında tutulan log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki ilgiler anlamına gelmektedir. SU ÜSTÜNDE’nin ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.  

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; SU ÜSTÜNDE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, SU ÜSTÜNDE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SU ÜSTÜNDE ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, SU ÜSTÜNDE’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, SU ÜSTÜNDE yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda SU ÜSTÜNDE olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda SU ÜSTÜNDE’nin sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Rızanın geri alınması Bu Gizlilik Bildirimi´nde belirtilen amaçlar ile kişisel verilerinizin kullanılması veya açıklanması ile ilgili rızanızı geri almanız durumunda, hizmetlerimizin bir kısmından ya da hiçbirinden faydalanamayabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, SU ÜSTÜNDE internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

SU ÜSTÜNDE, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri SU ÜSTÜNDE tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. SU ÜSTÜNDE, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. 

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince SU ÜSTÜNDE, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, SU ÜSTÜNDE internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda SU ÜSTÜNDE’ye vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. SU ÜSTÜNDE tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri SU ÜSTÜNDE’ye elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz. 

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle SU ÜSTÜNDE’ye iletmeniz durumunda SU ÜSTÜNDE, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle SU ÜSTÜNDE’ye iletebilirsiniz. Bu kapsamda SU ÜSTÜNDE’ye Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurularınızı iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [*] adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Esentepe Mah. Şehit Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. No. 9/3 Şişli / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [*] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

_________ Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde [**] sicil numarasıyla kayıtlı, [**] MERSİS numarasına sahip, [**] adresinde mukim [**] A.Ş./LTD.ŞTİ. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Gerekli görülmesi halinde SU ÜSTÜNDE tarafından atanacak İrtibat Kişisi, Veri Sorumluları Sicilinde ve Politika metninin yayınlandığı internet adresinde ilan edilecektir. 

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

SU ÜSTÜNDE’nin işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni SU ÜSTÜNDE’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere SU ÜSTÜNDE tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir. 

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) SU ÜSTÜNDE’nin ürün, hizmet ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz. Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz. E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz SU ÜSTÜNDE tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

13. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika metninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

İletişim adresi : Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı No:29 My Mısland 1. Etap Sitesi B Blok Daire:9 Efeler/AYDIN

E-posta : erenbudakli@gmail.com

Telefon numarası : 05547012075

Çok Beğenilen Ürünler
Satış adetlerine göre en çok satan ürünlerimiz burada
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
Su Üstünde - Kruvaziyer Gemileri
236,00 TRY
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
NORDEN Danimarka Balıkçı Teknesi
5310,00 TRY
Savarona Yat Maketi
Savarona Yat Maketi
17700,00 TRY
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
Türkiye Denizcilik Bankası T.A.O. Vintage Kibrit Kutusu İki Adet
118,00 TRY
TCG Anadolu Maketi
TCG Anadolu Maketi
708,00 TRY
TCG Alemdar Maketi
TCG Alemdar Maketi
708,00 TRY
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
Vintage Rus Savaş Gemisi Pilli Kol Saati
1180,00 TRY
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Vintage Para Çantası
118,00 TRY
Balık Çerezlik Seramik
Balık Çerezlik Seramik
88,50 TRY
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
Vintage Gazlı Gemi Çakmağı
590,00 TRY
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
Vintage Rus Kurmalı Yelkenli Kol Saati
590,00 TRY
Dümen Görünümlü Masa Saati
Dümen Görünümlü Masa Saati
59,00 TRY
Güvenli Kredi Kartı İle Ödeme